5.5.15

odbc_rollback

(PHP 4, PHP 5)

odbc_rollbackRollback a transaction

Описание

bool odbc_rollback ( resource $connection_id )

Rolls back all pending statements on the connection.

Параметри

connection_id

Идентификаторът на връзка от тип ODBC, вж. odbc_connect() за подробности.

Връщани стойности

Връща TRUE при успех или FALSE при неуспех.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top